Cennik usług świadczonych przez Sosnowieckie Wodociągi S.A.

 

Lp.

Nazwa usługi

Jednostka

Cena netto

Stawka VAT

Cena brutto

1.                 

Uzgodnienia branżowe  z naniesieniem zmian na mapie

godzina

101,00

8%

109,08

2.                 

Uzgodnienia branżowe bez nanoszenia zmian na mapie

godzina

67,00

8%

72,36

3.                 

Montaż wodomierza/podwodomierza1

usługa

165,00

23%

202,95

4.                 

Przeniesienie wodomierza

wg kosztorysu

5.                 

Ponowne plombowanie wodomierza (w przypadku zawinionym przez Odbiorcę)

wg kosztorysu

6.                 

Wykonanie odwodnienia studzienki wodomierzowej

usługa

141,00

23%

173,43

7.                 

Nadzór specjalistyczny

godzina

124,00

23%

152,52

8.                 

Wykonanie pomiarów wydajności hydrantu

usługa

148,00

23%

182,04

9.                 

Najem stojaka hydrantowego wraz z wodomierzem; w skład usługi wchodzą:

- montaż stojaka hydrantowego

usługa

123,00

23%

151,29

- demontaż stojaka hydrantowego

usługa

123,00

23%

151,29

- wynajem  stojaka wraz z wodomierzem

doba

2,00

23%

2,46

- zużycie wody wg wskazań wodomierza

m3

wg obowiązującej taryfy

8%

- kaucja za stojak wraz z wodomierzem2

usługa

podawana indywidualnie

10.               

Przywrócenie dostawy wody

usługa

300,00

8%

324,00

11.               

Otwarcie przyłącza kanalizacyjnego

usługa

300,00

8%

324,00

12.               

Zrzut ścieków do stacji zlewnej z podziałem na klasy ścieków3:

- klasa 1

m3

6,20

8%

6,70

- klasa 2

m3

10,97

8%

11,85

- klasa 3

m3

19,39

8%

20,94

- klasa 4

m3

34,30

8%

37,04

13.               

Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych

m3

59,35

8%

64,10

14.               

Usunięcie osadów z przydomowej oczyszczalni ścieków

m3

59,35

8%

64,10

15.               

Inspekcja telewizyjna wraz z usługą udrożnienia kanalizacji (dotyczy nowych sieci):

- do średnicy Ø 200

mb

23,00

23%

28,29

- powyżej średnicy Ø 200

mb

17,00

23%

20,91

W przypadku sieci mocno zanieczyszczonych – indywidualna wycena plus koszt osadów

16.               

Wykonanie przyłącza wodociągowego

wg kosztorysu

17.               

Usunięcie awarii wodociągowej

wg kosztorysu

18.               

Korelacja sieci

wg kosztorysu

19.               

Dostarczenie wody beczkowozem do przewozu wody pitnej

wg kosztorysu

20.               

Badania laboratoryjne

wg cennika badań laboratoryjnych

 

Uwagi:

1 Cena usługi nie obejmuje kosztu wodomierza.

2 Warunkiem koniecznym użytkowania stojaka jest wpłacenie kaucji. Kaucja pobierana jest od odbiorcy przed wykonaniem usługi i podlega zwrotowi po jej zakończeniu (z ewentualnym potrąceniem kosztów likwidacji uszkodzeń lub kosztu stojaka w przypadku jego zaginięcia). Wysokość kaucji podawana jest każdorazowo przez Dział eksploatacji sieci wodociągowej  w zależności od rodzaju stojaka i wodomierza.

3 Klasy ścieków wraz z parametrami

 

Klasa

Zakresy maksymalnych dopuszczalnych wartości wskaźników

TSS

(g/L)

Zawiesina ogólna

(mg/L)

ChZTCr

(mg O2/L)

Fosfor ogólny

(mg P/L)

Azot amonowy

(mg N-NH4/L)

1

0,7

700

1200

18

100

2

2,0

2000

3500

50

250

3

6,0

6000

10000

150

600

4

17,0

17000

30000

450

1500

 

Do cen netto usług świadczonych przez Sosnowieckie Wodociągi S.A. doliczany jest podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości. Na dzień publikacji obowiązuje stawka podatku od towarów i usług wskazana w tabeli powyżej.

Kliknij tutaj, aby pobrać cennik usług w formacie PDF