Oczyszczalnia ścieków Radocha II

Oczyszczalnia ścieków "Radocha II" znajduje się w południowej części miasta Sosnowca w rejonie ulicy Ostrogórskiej.

Teren oczyszczalni zajmuje powierzchnię 25,4 ha, usytuowaną po obu stronach rzeki Czarnej Przemszy. Oczyszczalnia Radocha II jest oczyszczalnią mechaniczno - biologiczną z podwyższonym usuwaniem związków biogennych. Projektowane obciążenie oczyszczalni wynosi 411500 RLM, natomiast projektowa przepustowość hydrauliczna 65 000 m3/d. Bezpośrednim odbiornikiem ścieków z oczyszczalni Radocha II jest rzeka Przemsza (zlewnia Wisły).


Budowa oczyszczalni realizowana była od 1977r. jako tzw. "inwestycja centralna" przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach. W wyniku podziału w/w przedsiębiorstwa powstało Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu (obecne Sosnowieckie Wodociągi S.A.), któremu z racji lokalizacji przydzielono dokończenie inwestycji. Realizacją budowy zajmował się inwestor zastępczy Rejonowe Przedsiębiorstwo Inwestycji w Sosnowcu, według projektu Biura Projektów Budownictwa Komunalnego w Katowicach. Generalnym wykonawcą oczyszczalni było Mysłowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego w Mysłowicach. Pierwotnie inwestycja realizowana była jedynie z budżetu państwa. Jednak trudna sytuacja gospodarcza kraju zmusiła inwestora do zaciągnięcia kredytu bankowego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Katowicach i zaangażowania znacznych środków własnych - budowę zakończono w 2000 roku.

Długi okres realizacji budowy oraz wydanie w 1991r. Rozporządzenia Ministerstwa Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi, a następnie w 2006r. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, wprowadziło nowe rygory w zakresie jakości ścieków odprowadzanych do odbiornika, m.in. konieczność usuwania związków biogennych. Wymusiło to zmianę technologii oczyszczania, a tym samym konieczność przebudowy obiektów oczyszczalni.

 

W ramach I ETAPU MODERNIZACJI realizowanego w latach 2005 – 2008 zrealizowano następujące zadania:

Zadania finansowane ze środków własnych realizowane przez firmę WARBUD S.A.:

Zadania finansowane ze środków własnych realizowane przez firmę DUO Sp. z o.o.:

Zadania finansowane ze środków ISPA, realizowane przez konsorcjum firm POL-AQUA S.A. oraz WARBUD S.A. W ramach kontraktu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków Radocha II oraz budowa kolektora Bobrek” w ramach Projektu nr 2003/PL/16/P/PE/039 pn.: „Gospodarka ściekowa w Sosnowcu”:

 

Prace modernizacyjne zakończyły się fazą rozruchu technologicznego oczyszczalni ścieków Radocha II, oraz fazą próbnej eksploatacji. Obecnie kolektorem "Bobrek" oprócz ścieków ze zlikwidowanych oczyszczalni Porąbka i Kazimierz, doprowadzane są ścieki z przepompowni Koziebąk oraz ze skanalizowanej części dzielnicy Niwka - Modrzejów.

Korzyści dla mieszkańców Sosnowca wynikające z zakończenia realizacji kontraktu pn."Modernizacja oczyszczalni ścieków Radocha II i budowa kolektora Bobrek w Sosnowcu" w ramach Projektu nr 2003/PL/16/P/PE/039 pn.: "Gospodarka ściekowa w Sosnowcu".

 

Pomimo zrealizowania I ETAPU MODERNIZACJI, z uwagi na wieloletnią eksploatację pierwszego ciągu technologicznego, chcąc zachować parametry ścieków oczyszczonych zgodne z obowiązującym pozwoleniem wodno-prawnym po przyjęciu dodatkowej ilości ścieków, koniecznym było przekierowanie ścieków na zmodernizowany (w ramach I ETAPU) ciąg technologiczny i podjęcie prac modernizacyjnych pierwszego ciągu.

 

W ramach II ETAPU MODERNIZACJI realizowanego w latach 2009 – 2010 zrealizowano następujące zadania:

Zadania wykonane ze środków własnych w ramach II ETAP MODERNIZACJI na przełomie roku 2009/2010. Inwestycja pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków Radocha II w Sosnowcu w zakresie: reaktorów biologicznych, osadników wstępnych, komór defosfatacji, stacji PIX, pompowni wód nadosadowych, pompowni ogólnospławnej, przewodów technologicznych, stacji dmuchaw nr 1, budynku: krat, pompowni II0 i osadu wtórnego, pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego oraz komór zasuw”, realizowana była przez firmę INSTAL Kraków S.A. 

Zakres prowadzonych prac obejmował głównie:

Zadanie zrealizowane ze środków własnych:

zakup i montaż nowej dmuchawy promieniowej w stacji dmuchaw nr 2,

Kontynuując prace modernizacyjne, w celu usprawnienia efektywności gospodarki osadowej i gospodarki biogazem w roku 2013 rozpoczęto trzeci etap modernizacji oczyszczalni, który zakończony został w roku 2015.

Nowymi obiektami - urządzeniami, zainstalowanymi w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących obiektów były:

Nowymi obiektami liniowymi były:

W ramach III ETAPU MODERNIZACJI zrealizowano m.in. następujący zakres prac:

 Celem przeprowadzonego III etapu przebudowy oczyszczalni ścieków Radocha II było:

 

IV ETAP MODERNIZACJI

W latach 2016-2017 działania realizowane przez Sosnowieckie Wodociągi S.A. w sektorze oczyszczania ścieków związane były i są z realizacją założeń projektowych z lat 2014-2015. Inwestycja pn. „Przebudowa Oczyszczalni Ścieków Radocha II w Sosnowcu – etap IV” realizowana jest w oparciu o zawartą w dniu 20 maja 2016r. Umowę Nr RPWiK – 260/TO/2016, w ramach której, Wykonawca został zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 18 miesięcy licząc od daty jej zawarcia.

Rozpoczęta w maju 2016 roku i kontynuowana w 2017 roku inwestycja prowadzona była głównie w zakresie części ściekowej, z czym wiąże się m.in. wymiana instalacji i urządzeń technologicznych, elektrycznych i AKPiA, oraz odnowienie istniejących obiektów. Podczas określania zakresu dokumentacji technicznej, szczególną uwagę zwrócono na obiekty do tej pory nie modernizowane, które z uwagi na wieloletnią pracę oraz charakter środowiska w jakim pracują wymagają zarówno wykonania prac naprawczych jak i prac związanych z wymianą bądź zabudową nowego doposażenia zarówno pod kątem technologicznym jak i aparatury kontrolno - pomiarowej. Do tej pory zrealizowane przedsięwzięcia w ramach I, II i III etapu przebudowy oczyszczalni ścieków Radocha II wynikały głównie z konieczności zachowania ciągłości pracy oczyszczalni oraz utrzymania jakości ścieków zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodno - prawnym. Zrealizowany zakres inwestycji obejmuje m.in.:

 

Inwestycja została zakończona w IV kwartale 2017 roku i została w całości sfinansowana ze środków własnych Spółki.